Bericht vom Konzert mit dem tsc-Chor am 07.05.22

tsc-Chor beeindruckt grosses Publikum

bei Benefizkonzert für Ukraine-Nothilfe
Bericht vom tsc-Chorkonzert am 07.05.22

tsc-Chor beeindruckt grosses Publikum

bei Benefizkonzert für Ukraine-Nothilfe